Travel Blogger Nhị Đặng

separator

Nhị Đặng là một trong những travel blogger có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng du lịch với những video ấn tượng về các địa điểm mà cô từng đi qua như: Lost in Indonesia, Dreams of Myanmar…

 

Travel Blogger Nhị Đặng

separator

Nhị Đặng là một trong những travel blogger có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng du lịch với những video ấn tượng về các địa điểm mà cô từng đi qua như: Lost in Indonesia, Dreams of Myanmar…